Bình rượu Tam xà 50 lít

Liên hệ

Bình Rượu 50l gồm:

1 con Kỳ đà 7kg và 3 con Rắn hổ mang mỗi con 3kg.

Bình rượu Tam xà 50 lít

Liên hệ