Các hãng Taxi ở Vĩnh Phúc

 1. Taxi Vĩnh Phúc : 0211.3.66.66.66
 2. Taxi Vĩnh Yên: 0211.3.65.65.65
 3. Taxi Mai Linh: 0211.6.26.26.26
 4. Taxi Thịnh Hưng: 0211.3.59.59.59/0211.6.29.29.29
 5. Taxi ATA: 0211.3.63.63.63
 6. Taxi Đồng Tâm: 0211.3.69.69.69
 7. Taxi Hà Anh: 0211.3.75.75.75
 8. Taxi Huy Hoàng: 0211.3.86.86.86
 9. Taxi Ngọc Lan: 0211.3.87.87.87
 10. Taxi Nhật Linh: 0211.3.68.68.68
 11. Taxi Tam Gia: 0211.3.81.81.81
 12. Taxi Thành Công: 0211.3.64.64.64
 13. Taxi Thiên Đức: 0211.3.56.56.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Đacsantamdao